Filtrování podle oborů a čidel:


Vernier

Vypařování vody a lihu

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

TMP-BTA


Teplotní změny při ředění kyseliny sírové

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TMP-BTA


Endotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TMP-BTA


Chladicí směs


Opalovací krém a ochrana proti UV záření

Jak dobře nás různé opalovací krémy chrání před škodlivým ultrafialovým zářením?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

UVB-BTA


Měření pH nápojů

Porovnejte kyselost vody, piva, džusu, Coca Coly, octa... Fantazii se meze nekladou.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

PH-BTA


Odhadnete pH podle chuti?

Chuť překyseleného nápoje lze vylepšit přidáním cukru. Jak přidaný cukr ovlivní pH?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

PH-BTA


Okyselování vody vlivem CO2 (kyselé deště)

Vydechováním vzduchu z plic do vody lze velmi rychle vodu okyselit (snížit její pH). Podobný princip hraje roli při vzniku kyselých dešťů.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

PH-BTA


Neutralizace kyseliny

Postupné přidávání jedlé sody do octa neutralizuje roztok kyseliny octové, což se projevuje vzrůstem pH.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

PH-BTA


Citronová „baterie“ (galvanický článek)

Vyrobte si zdroj elektrického napětí pomocí dvou mincí a citronu.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DVP-BTA


Elektrická vodivost kapalin

Jak se liší elektrická vodivost destilované vody, vody z vodovodu, minerální vody a destilované vody, ve které rozpustíme několik zrníček soli?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

CON-BTA


Změny tlaku při chemické reakci

Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý. Probíhá-li reakce v uzavřené nádobě, roste tlak plynu uvnitř nádoby, což lze s Vernierem změřit a vizualizovat.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

GPS-BTA


Hydrostatický tlak – závislost tlaku na hloubce v kapalině

Zanořením hadičky připojené k tlakovému čidlu lze snadno změřit tlak v dané hloubce.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor tlak-hloubka.gmbl (zip)

GPS-BTA


Hydrostatický tlak – závislost tlaku na hustotě kapaliny

Experiment jsme prováděli s technickým lihem, vodou a cukerným roztokem.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

GPS-BTA


Závislost tlaku plynu na objemu (Boyleův-Mariottův zákon)

Součástí sady dodávané s tlakovým čidlem je i stříkačka, kterou je možné k čidlu přišroubovat. Lze tak zkoumat souvislost mezi objemem a tlakem plynu.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor tlak-objem.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

GPS-BTA


Závislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon)

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

TMP-BTAGPS-BTA


Napodobování grafů

Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat se tak, aby co nejvěrněji napodobili náhodně vygenerovaný graf (předlohu).

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

MD-BTD


Periodický děj – kmitání závaží na pružině

Snadným a velice rychlým způsobem naměříte časovou závislost polohy a rychlosti závaží kmitajícího na pružině. Polohu a rychlost pak můžete dát názorně do souvislosti.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

MD-BTD


Tuhost pružiny – jak se pružina brání natahování

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor pruzina.gmbl (zip)

MD-BTDDFS-BTA


Statické a dynamické smykové tření

Jaké síly musíme překonat, abychom uvedli těleso do pohybu? A jaké k tomu, abychom těleso v pohybu udrželi?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DFS-BTA


Stav beztíže

Zavěšený svazek klíčů působí na háček siloměru tíhovou silou. Jakou silou bude působit poté, co siloměr i s klíči upustíme? Jak dlouho klíče poletí volným pádem?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DFS-BTA


Rychlost zvuku

Dva mikrofony umístíme do různých vzdáleností od zdroje zvuku. Ze zpoždění v zachycení zvuku lze pak snadno zjistit rychlost šíření zvuku.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

MCA-BTAMCA-BTA


Rázy (zázněje)

Datalogger LabQuest 2 může ve dvou nezávislých kanálech generovat tóny s nastavitelnou frekvencí. Co se stane, když se složí dva tóny o frekvencích 1000 Hz a 1001 Hz?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

LABQ2


Odrazivost různě barevných povrchů

Různě barevné povrchy odrážejí světlo různou měrou. Nejvíce odráží bílá barva, nejméně černá.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor odrazivost.gmbl (zip)

LS-BTA


Blikání žárovky (co lidské oko nevidí, ale počítač ano)

Střídavý proud, kterým je napájena lampička, způsobuje pravidelné kolísání intenzity osvětlení. Lidské oko tak rychlé změny není schopno postřehnout, ale počítač je zaregistruje.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

LS-BTA


Rozsvícení žárovky

Po zapnutí lampičky nesvítí žárovka plným výkonem okamžitě. Než se wolframové vlákno žárovky dostatečně nažhaví, trvá to řádově desetinu sekundy.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor rozsviceni.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

LS-BTA


Ohmův zákon

Elektrický proud je přímo úměrný napětí na rezistoru. Rychle, jednoduše, názorně s využitím tužkových baterií.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor ohmuv-zakon.gmbl (zip)

DCP-BTA


Elektromagnetická indukce

Jak se dá vyrábět elektrický proud pomocí magnetu?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DCP-BTA


Magnetické pole v dutině cívky

Magnetické pole uprostřed dutiny cívky je přímo úměrné proudu, který cívkou prochází.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor civka.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

MG-BTADCP-BTA


Magnetický záznam dat

Demonstrace principu uchovávání informací na magnetické pásce.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

MG-BTA


Voltampérová charakteristika diody

V závěrném směru diodou proud neprotéká. V propustném směru po překročení prahového napětí začne proud se zvyšujícím se napětím prudce růst.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
ikona diodySchéma zapojení
logo Logger LiteSoubor dioda.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

DCP-BTADVP-BTA


Měření síly stisku ruky

Liší se síla levé a pravé ruky? Jak závisí síla stisku ruky na věku či na pohlaví?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

HD-BTA


Elektrická aktivita svalů

Pomocí čidla EKG lze sledovat nejen srdeční sval, ale také další svaly v lidském těle.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

EKG-BTAHD-BTA


Elektrokardiografie (EKG)

Pomocí školního EKG čidla lze získat tzv. elektrokardiogram.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

EKG-BTA


Fotosyntéza

Dopadá-li na listy rostliny dostatek světla, produkce kyslíku při fotosyntéze převýší spotřebu kyslíku při buněčném dýchání – koncentrace kyslíku narůstá. Při nedostatku světla nestačí fotosyntéza spotřebovaný kyslík nahrazovat a koncentrace kyslíku klesá.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

O2-BTA


Kolik kyslíku spotřebujeme při dýchání?

Jaká je koncentrace kyslíku v plicích ve srovnání se vzduchem v místnosti? Jak se tato koncentrace změní po zadržení dechu?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

O2-BTA


Výroba CO2 a zhášení svíčky nedostatkem kyslíku

Při smíchání octa s jedlou sodou vzniká oxid uhličitý. Ten má větší hustotu než vzduch, lze jej tedy vylít z nádoby na hořící svíčku, tím vytlačit z okolí plamene kyslík a svíčku uhasit.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

O2-BTA


Dýchání semen hrachu

Zatímco suchá semena hrachu z obchodu nevykazují žádnou znatelnou biologickou aktivitu, po krátkém namočení začne hrách dýchat – produkuje oxid uhličitý.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

CO2-BTA


LCD displej pod mikroskopem – skládání barev

Pomocí digitálního mikroskopu žákům ukážete, že například vjem žluté barvy vzniká ve skutečnosti složením červeného a zeleného světla.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

PS-EDU


Další experimenty najdete na www.vernier.cz/experimenty