Biologie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Biology with Vernier.

6 – Působení enzymů – test enzymatické aktivity katalázy

Úvod

Řada organismů dokáže za pomoci enzymů rozkládat peroxid vodíku (H2O2). Enzymy jsou globulární proteiny odpovědné za většinu chemických reakcí v živých organismech. Slouží jako katalyzátory, látky urychlující chemické reakce. Enzymy jsou velmi efektivní a mohou být použity znovu a znovu - jedna molekula enzymu je schopna katalyzovat tisíce reakcí za sekundu. Pro funkci enzymů je velmi důležitá teplota a pH prostřední. Většina organismů má preferované teplotní rozmezí, ve kterém dokáží přežít, a jejich enzymy obvykle fungují nejlépe právě v tomto teplotním rozmezí. V příliš kyselém nebo zásaditém prostředí se enzym může nevratně deformovat nebo rozpadnout, čímž ztratí prostorové uspořádání nutné k správnému fungování.

V tomto experimentu budete měřit rychlost enzymatické aktivity za různých podmínek: při různé koncentraci enzymů, různých hodnotách pH a teploty. Množství kyslíku uvolněného rozkladem H2O2 je možné určit pomocí tlakového čidla nebo čidla plynného kyslíku.

Úkoly

  • Varianta A – Použijte čidlo plynného kyslíku k měření množství kyslíku uvolněného rozkladem peroxidu vodíku enzymem katalázou nebo peroxidázou při různých koncentracích enzymu.
  • Varianta B – Použijte čidlo tlaku plynu k měření množství kyslíku uvolněného rozkladem peroxidu vodíku enzymem katalázou nebo peroxidázou při různých koncentracích enzymu.
  • Změřte a porovnejte počáteční rychlosti enzymatické reakce při použití různých koncentrací zvoleného enzymu.
  • Změřte množství kyslíku uvolněného rozkladem peroxidu vodíku enzymem katalázou nebo peroxidázou při různých teplotách, srovnejte počáteční rychlosti reakce.
  • Změřte množství kyslíku uvolněného rozkladem peroxidu vodíku enzymem katalázou nebo peroxidázou při různých hodnotách pH, srovnejte počáteční rychlosti reakce. Změřte a porovnejte počáteční rychlosti enzymatické reakce pro zvolený enzym při různých hodnotách pH.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier