Chemie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Chemistry with Vernier.

12 – Závislost rozpustnosti solí na teplotě

Úvod

V tomto experimentu budete zkoumat, jak změna teploty ovlivňuje množství látky, které lze rozpustit v daném množství vody. Rozpustnost ve vodě je důležitou vlastností chemických látek. Obvykle se vyjadřuje jako množství látky, které si při dané teplotě rozpustí ve 100 g vody.

Na počátku experimentu rozpustíte ve stejných množstvích horké vody vždy různá množství dusičnanu draselného KNO3. Chladnutí připravených roztoků budete sledovat pomocí teploměru připojeného k počítači. Pokusíte se určit přesný okamžik, kdy se v roztoku začaly tvořit krystalky dusičnanu draselného – v tom okamžiku je roztok nasycený, obsahuje maximální množství rozpuštěné látky. Teplotu, při níž byl daný roztok nasycený, si zaznamenáte. Získáte několik dvojic hodnot udávajících rozpustnost látky (množství dusičnanu draselného ve 100 g vody) a odpovídající teplotu. Tyto hodnoty vynesete do grafu závislosti rozpustnosti látky na teplotě, výsledkem bude tzv. křivka rozpustnosti dusičnanu draselného.

Úkoly

  • Zkoumejte vliv teploty na množtví látky rozpuštěné v daném množství vody.
  • Sestrojte křivku rozpustnosti dusičnanu draselného.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier