Chemie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Chemistry with Vernier.

22 – Kyselé deště

Úvod

V tomto experimentu budete pozorovat vznik čtyř kyselin, které jsou součástí kyselých dešťů. Jde o:

  • kyselinu uhličitou H2CO3
  • kyselinu dusitou HNO2
  • kyselinu dusičnou HNO3
  • kyselinu siřičitou H2SO3
Kyselina uhličitá vzniká při rozpouštění oxidu uhličitého v dešťových kapkách v čistém vzduchu:

CO2 (g) + H2O (l) → H2CO3 (aq)

Za vznik kyseliny dusité a dusičné je zodpovědný běžný znečišťovatel vzduchu – oxid dusičitý. Většina oxidu dusičitého v ovzduší pochází z výfukových plynů. Oxid dusičitý reaguje s vodou v dešťových kapkách za vzniku kyseliny dusité a kyseliny dusičné:

2 NO2 (g) + H2O (l) → HNO2 (aq) + HNO3 (aq)

Kyselina siřičitá vzniká působením dalšího běžného znečišťovatele, oxidu siřičitého. Tento plyn se do ovzduší dostává při spalování uhlí obsahujícího sirné příměsi. Oxid siřičitý reaguje s vodou v dešťových kapkách za vzniku kyseliny siřičité:

SO2 (g) + H2O (l) → H2SO3 (aq)

V experimentu nejprve připravíte tyto tři plyny. Poté je necháte probublávat vodou, aby došlo k vytvoření příslušných kyselin. Kyselost vodní lázně budete sledovat pomocí čidla kyselosti (pH senzoru).

Úkol

  • Připravte oxid uhličitý, oxid siřičitý a oxid dusičitý.
  • Napodobte vznik kyselých dešťů probubláváním příslušných plynů vodou.
  • Změřte pH vzniklých kyselých roztoků a porovnejte relativní sílu těchto kyselin.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier