Chemie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Chemistry with Vernier.

9 – Vypařování a mezimolekulové interakce

Úvod

V tomto experimentu ponoříte teplotní čidlo (TMP-BTA nebo Go!Temp) do několika různých tekutin. Po vytažení sondy ze vzorku se tekutina na jejím povrchu začne odpařovat. Vypařování je endotermický děj, projeví se poklesem teploty. Velikost teplotního poklesu (podobně jako viskozita či teplota varu) je úměrná síle přitažlivých interakcí mezi molekulami kapaliny. Budete zkoumat teplotní změny způsobené odpařováním různých kapalin a vztáhnete tyto změny k síle přitažlivých interakcí mezi jejich molekulami. Získané výsledky využijete k předpovědi teplotních změn několika dalších kapalin a správnost těchto předpovědí ověříte experimentem.

V experimentu použijete dva druhy organických látek – alkany (n-pentan C5H12 a n-hexan C6H14) a alkoholy (methanol CH3OH a ethanol C2H5OH). Na rozdíl od alkanů, které jsou tvořeny pouze atomy vodíku a uhlíku, alkoholy navíc obsahují i funkční skupinu -OH. Budete zkoumat strukturu alkanů a alkoholů z hlediska možnosti vytvářet dva typy přitažlivých mezimolekulárních interakcí – vodíkové vazby a disperzní (Londonovy) síly; intenzitu těchto interakcí porovnáte.

Úkoly

  • Zkoumejte teplotní změny doprovázející vypařování různých kapalin.
  • Vztáhněte naměřené teplotní změny k síle přitažlivých mezimolekulárních interakcí v kapalině.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier