Chemie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Chemistry with Vernier.

1 – Endotermické a exotermické reakce

2 – Tání a mrznutí vody

3 – Teplota tuhnutí ještě jednou

4 – Skupenské teplo tání ledu

6 – Boylův zákon: vztah mezi objemem a tlakem

7 – Vztah mezi tlakem a teplotou plynu

8 – Frakční destilace

9 – Vypařování a mezimolekulové interakce

10 – Tlak nasycených par

11 – Lambertův-Beerův zákon: stanovení koncentrace roztoku

12 – Závislost rozpustnosti solí na teplotě

13 – Vlastnosti roztoků - elektrolyty a neelektrolyty

14 – Vliv koncentrace na vodivost roztoku

15 – Stanovení molární hmotnosti látky pomocí poklesu teploty tání

16 – Energie v potravinách

17 – Energie v palivech

18 – Hessův zákon – aditivita reakčních tepel

19 – Spalné teplo hořčíku

20 – Chemická rovnováha – určení rovnovážné konstanty Kc

21 – Kyseliny a zásady v domácnosti

22 – Kyselé deště

23 – Titrační křivky slabých a silných kyselin a zásad

24 – Acidobazická titrace

25 – Titrace dvojsytné kyseliny: určení neznámé kyseliny

26 – Stanovení bodu ekvivalence na základě vodivosti

27 – Disociační konstanta kyseliny Ka

28 – Řada napětí kovů – galvanické mikročlánky

29 – Olověný akumulátor

30 – Určení rychlostní rovnice reakce krystalové violeti

31 – Tablety s postupným uvolňováním účinné látky

32 – Limonádový pufr

33 – Stanovení obsahu volného chloru v bazénové vodě

34 – Stanovení obsahu železa v multivitaminové tabletě

35 – Stanovení obsahu kyseliny fosforečné v nápojích

36 – Acidobazická mikrotitrace

... více o systému Vernier