Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

14 – Čištění vody

Úvod

Každé lidské společenství má své způsoby čištění pitné vody z podzemních nebo povrchových zdrojů vody. Pojem čištění vody nesprávně naznačuje, že výsledkem tohoto procesu bude čistá voda bez nečistot. Vhodnějším termínem je úprava vody. Aby byla voda ze studny, vodního toku nebo jezera vhodná k pití, musí být obvykle zbavena nečistot. K tomu se používá postupně několik kroků jako je usazování, filtrace nebo chlorování. Tento postup rozhodně nevede k tomu, že by voda byla zcela čistá, v mnoha případech pouze sníží množství některých nečistot pod úroveň stanovenou zákony či vyhláškami.

Poznámka k českému výtahu z originálního návodu: Originál obsahuje tabulku maximálních přípustných množství některých látek ve vodě. Je zajímavé to srovnat s normami českými, například zde.

V tomto experimentu budete čistit vzorek vody dodaný učitelem. K vyčištění vašeho vzorku vody budete používat množství různých metod, včetně usazování, filtrace a úpravy pH. Před a po čištění budete sledovat tři různé indikátory kvality vody: pH, obsah rozpuštěných pevných látek, a kalnost, abyste viděli, do jaké míry dojde u každé z těchto charakteristik ke zlepšení.

Úkoly

  • Za pomoci čidla kyselosti změřte pH vzorků před čištěním a po něm.
  • Za pomoci elektrody pro měření vodivosti změřte celkový obsah rozpuštěných pevných látek ve vzorku před čištěním a po něm.
  • Za pomoci zákaloměru změřte kalnost vzorků před čištěním a po něm.
  • Zjistěte z výsledků těchto testů, nakolik zlepšilo čištění kvalitu vzorku pitné vody.
  • Najděte na internetu normy pro pitnou vodu a srovnejte je s naměřenými hodnotami.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier