Filtrování podle oborů a čidel:


Vernier

Vypařování vody a lihu

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

TMP-BTA


Teplotní změny při ředění kyseliny sírové

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TMP-BTA


Endotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TMP-BTA


Chladicí směs


Opalovací krém a ochrana proti UV záření

Jak dobře nás různé opalovací krémy chrání před škodlivým ultrafialovým zářením?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

UVB-BTA


Měření pH nápojů

Porovnejte kyselost vody, piva, džusu, Coca Coly, octa... Fantazii se meze nekladou.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

PH-BTA


Odhadnete pH podle chuti?

Chuť překyseleného nápoje lze vylepšit přidáním cukru. Jak přidaný cukr ovlivní pH?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

PH-BTA


Okyselování vody vlivem CO2 (kyselé deště)

Vydechováním vzduchu z plic do vody lze velmi rychle vodu okyselit (snížit její pH). Podobný princip hraje roli při vzniku kyselých dešťů.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

PH-BTA


Neutralizace kyseliny

Postupné přidávání jedlé sody do octa neutralizuje roztok kyseliny octové, což se projevuje vzrůstem pH.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

PH-BTA


Citronová „baterie“ (galvanický článek)

Vyrobte si zdroj elektrického napětí pomocí dvou mincí a citronu.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DVP-BTA


Elektrická vodivost kapalin

Jak se liší elektrická vodivost destilované vody, vody z vodovodu, minerální vody a destilované vody, ve které rozpustíme několik zrníček soli?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

CON-BTA


Změny tlaku při chemické reakci

Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý. Probíhá-li reakce v uzavřené nádobě, roste tlak plynu uvnitř nádoby, což lze s Vernierem změřit a vizualizovat.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

GPS-BTA


Hydrostatický tlak – závislost tlaku na hloubce v kapalině

Zanořením hadičky připojené k tlakovému čidlu lze snadno změřit tlak v dané hloubce.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor tlak-hloubka.gmbl (zip)

GPS-BTA


Hydrostatický tlak – závislost tlaku na hustotě kapaliny

Experiment jsme prováděli s technickým lihem, vodou a cukerným roztokem.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

GPS-BTA


Závislost tlaku plynu na objemu (Boyleův-Mariottův zákon)

Součástí sady dodávané s tlakovým čidlem je i stříkačka, kterou je možné k čidlu přišroubovat. Lze tak zkoumat souvislost mezi objemem a tlakem plynu.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor tlak-objem.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

GPS-BTA


Závislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon)

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

TMP-BTAGPS-BTA


Napodobování grafů

Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat se tak, aby co nejvěrněji napodobili náhodně vygenerovaný graf (předlohu).

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

MD-BTD


Periodický děj – kmitání závaží na pružině

Snadným a velice rychlým způsobem naměříte časovou závislost polohy a rychlosti závaží kmitajícího na pružině. Polohu a rychlost pak můžete dát názorně do souvislosti.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor kmitani.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

MD-BTD


Tuhost pružiny – jak se pružina brání natahování

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor pruzina.gmbl (zip)

MD-BTDDFS-BTA


Statické a dynamické smykové tření

Jaké síly musíme překonat, abychom uvedli těleso do pohybu? A jaké k tomu, abychom těleso v pohybu udrželi?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DFS-BTA


Stav beztíže

Zavěšený svazek klíčů působí na háček siloměru tíhovou silou. Jakou silou bude působit poté, co siloměr i s klíči upustíme? Jak dlouho klíče poletí volným pádem?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DFS-BTA


Rychlost zvuku

Dva mikrofony umístíme do různých vzdáleností od zdroje zvuku. Ze zpoždění v zachycení zvuku lze pak snadno zjistit rychlost šíření zvuku.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

MCA-BTAMCA-BTA


Rázy (zázněje)

Datalogger LabQuest 2 může ve dvou nezávislých kanálech generovat tóny s nastavitelnou frekvencí. Co se stane, když se složí dva tóny o frekvencích 1000 Hz a 1001 Hz?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

LABQ2


Odrazivost různě barevných povrchů

Různě barevné povrchy odrážejí světlo různou měrou. Nejvíce odráží bílá barva, nejméně černá.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor odrazivost.gmbl (zip)

LS-BTA


Blikání žárovky (co lidské oko nevidí, ale počítač ano)

Střídavý proud, kterým je napájena lampička, způsobuje pravidelné kolísání intenzity osvětlení. Lidské oko tak rychlé změny není schopno postřehnout, ale počítač je zaregistruje.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

LS-BTA


Rozsvícení žárovky

Po zapnutí lampičky nesvítí žárovka plným výkonem okamžitě. Než se wolframové vlákno žárovky dostatečně nažhaví, trvá to řádově desetinu sekundy.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor rozsviceni.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

LS-BTA


Ohmův zákon

Elektrický proud je přímo úměrný napětí na rezistoru. Rychle, jednoduše, názorně s využitím tužkových baterií.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor ohmuv-zakon.gmbl (zip)

DCP-BTA


Elektromagnetická indukce

Jak se dá vyrábět elektrický proud pomocí magnetu?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DCP-BTA


Magnetické pole v dutině cívky

Magnetické pole uprostřed dutiny cívky je přímo úměrné proudu, který cívkou prochází.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor civka.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

MG-BTADCP-BTA


Magnetický záznam dat

Demonstrace principu uchovávání informací na magnetické pásce.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

MG-BTA


Voltampérová charakteristika diody

V závěrném směru diodou proud neprotéká. V propustném směru po překročení prahového napětí začne proud se zvyšujícím se napětím prudce růst.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
ikona diodySchéma zapojení
logo Logger LiteSoubor dioda.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

DCP-BTADVP-BTA


Měření síly stisku ruky

Liší se síla levé a pravé ruky? Jak závisí síla stisku ruky na věku či na pohlaví?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

HD-BTA


Elektrická aktivita svalů

Pomocí čidla EKG lze sledovat nejen srdeční sval, ale také další svaly v lidském těle.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

EKG-BTAHD-BTA


Elektrokardiografie (EKG)

Pomocí školního EKG čidla lze získat tzv. elektrokardiogram.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

EKG-BTA


Fotosyntéza

Dopadá-li na listy rostliny dostatek světla, produkce kyslíku při fotosyntéze převýší spotřebu kyslíku při buněčném dýchání – koncentrace kyslíku narůstá. Při nedostatku světla nestačí fotosyntéza spotřebovaný kyslík nahrazovat a koncentrace kyslíku klesá.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

O2-BTA


Kolik kyslíku spotřebujeme při dýchání?

Jaká je koncentrace kyslíku v plicích ve srovnání se vzduchem v místnosti? Jak se tato koncentrace změní po zadržení dechu?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

O2-BTA


Výroba CO2 a zhášení svíčky nedostatkem kyslíku

Při smíchání octa s jedlou sodou vzniká oxid uhličitý. Ten má větší hustotu než vzduch, lze jej tedy vylít z nádoby na hořící svíčku, tím vytlačit z okolí plamene kyslík a svíčku uhasit.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

O2-BTA


Dýchání semen hrachu

Zatímco suchá semena hrachu z obchodu nevykazují žádnou znatelnou biologickou aktivitu, po krátkém namočení začne hrách dýchat – produkuje oxid uhličitý.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

CO2-BTA


LCD displej pod mikroskopem – skládání barev

Pomocí digitálního mikroskopu žákům ukážete, že například vjem žluté barvy vzniká ve skutečnosti složením červeného a zeleného světla.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

PS-EDU


Teplota plamene

Jakou teplotu naměříme v různých částech plamene? Bude se teplota lišit pro plamen svíčky a plamen kahanu?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

TCA-BTA


Metabolismus kvasnic (alkoholové kvašení)

Experiment demonstruje, že při kvašení se do okolí dostává teplo

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TMP-BTA


Tahová síla reaktivního motoru rakety

PET láhev naplněná lihovými parami představuje model raketového motoru. Jak dlouho trvá hoření? Jaký tah raketa vyvine?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DFS-BTA


Vývoj teploty při vaření vody (vliv fázového přechodu)

Proč nelze mokrý teploměr ohřát nad 100 °C?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TCA-BTA


Magnetické pole kolem kabelů

Přívodním kabelem zapnuté rychlovarné konvice prochází poměrně velký elektrický proud. Naměříme v okolí kabelu magnetické pole?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

MG-BTA


Setrvačnost oka a regulace jasu LED žárovky

Experiment pomáhá pochopit způsob, jakým LED žárovka dokáže regulovat svůj jas za využití nedokonalosti lidského oka.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

LS-BTA


Spektrum světla LED žárovky – skládání barev

Experiment demonstruje, že LED žárovka používá k vytváření barevného vjemu kombinaci tří základních barev (RGB).

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

GDX-SVISPL


Ochrana před radiací – stínění různými materiály

Jak dobře různé materiály chrání před alfa, beta a gama zářením?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

VRM-BTD


Ochrana před radiací – závislost na vzdálenosti

Jak se mění intenzita záření se vzdáleností od zářiče?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

VRM-BTD


Měření rychlosti diabolky pomocí optické závory

Jakou rychlostí letí diabolka vystřelená ze vzduchové pistole?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

VPG-BTD


Změny hmotnosti při hoření svíčky a ocelové vlny

Při hoření obvykle hmotnost klesá, protože produkty hoření unikají pryč. Jsou ale i případy, kdy při hoření hmotnost naopak vzrůstá.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

OHSK-2202


Rychlost chemické reakce podle velikosti povrchu

Názorná demonstrace toho, jak velikost reakčního povrchu dramaticky ovlivňuje rychlost chemické reakce.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

OHSK-2202


Zákon akce a reakce

Jak se liší síla, kterou dokáží dva lidé tlačit proti sobě, od síly, kterou dokáže jeden člověk tlačit proti zdi?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

FP-BTA


Změna teploty při rozpouštění

Rozpouštění pevných látek může být spojeno s uvolňováním energie do okolí (exotermický děj), nebo s jejich odebíráním z okolí (endotermický děj).

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo videoVideoukázka podobného experimentu

TMP-BTA


Vztlaková síla

Jak se změní tíha dvou různě těžkých závaží stejného tvaru a objemu po ponoření do vody?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

DFS-BTAOHSK-2202


Změna hmotnosti při reakci jedlé sody s octem

Při reakci jedlé sody s octem vzniká oxid uhličitý, který následně uniká pryč z reakční nádoby. Bude měřený pokles hmotnosti odpovídat teoretickému výpočtu?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

OHSK-2202


Změna teploty při neutralizaci

Neutralizace je exotermický děj – teplota reagujících látek roste. Lze to demonstrovat například na reakci hydroxidu sodného s kyselinou octovou.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TMP-BTA


Teplota tuhnutí cínu

Cín (obsažený v pájce) nejprve necháme nad kahanem roztát. Následně budeme sledovat průběh teploty při ochlazování. Na teplotě tuhnutí se pokles zastaví, dokud všechen cín nezmění skupenství z kapalného na pevné. Teprve poté pokles teploty může pokračovat.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

TCA-BTA


Určení rychlosti diabolky ze zákona zachování hybnosti

Diaboka vystřelená ze vzduchovky předá svou hybnost vozíku. Stačí diabolku a vozík zvážit a pomocí sonaru určit rychlost vozíku po zachycení projektilu, abychom mohli ze zákona zachování hybnosti určit rychlost střely.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor rychlost-projektilu.gmbl (zip)

MD-BTD


Fázový posun střídavého napětí a proudu na cívce

Voltmetr a ampérmetr Vernier lze využít též jako osciloskop – například ke studiu fázového posunu proudu a napětí v RLC obvodech.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor fazove-posunuti.gmbl (zip)
logo videoVideoukázka podobného experimentu

DCP-BTADVP-BTA


Dělič napětí vyrobený pomocí papíru a měkké tuhy

Jednoduchá a názorná demonstrace toho, jak funguje dělič napětí.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor delic-napeti.gmbl (zip)

DVP-BTA


Závislost hlasitosti na počtu zdrojů hluku

Zdvojnásobení počtu zdrojů hluku nevede ke zdvojnásobení hladiny intenzity zvuku, protože stupnici, ve které se hlasitost měří, není lineární, ale logaritmická. Teoreticky se zdvojnásobením počtu zdrojů hluku má zvýšit hodnota asi o 3 dB. Bude experiment v souladu teorií?

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat
logo Logger LiteSoubor hluk-tleskani.gmbl (zip)

SLM-BTA


Hluková mapa města

Experiment předstsavuje vytváření hlukové mapy města jako příklad terénního měření.

logo PDFNávod a ukázky naměřených dat

SLM-BTALABQ2


Další experimenty najdete na www.vernier.cz/experimenty