zkumavkazkumavka

KUCHAŘKA

Jednoduché experimenty do hodin
chemie, fyziky a biologie

Filtrování experimentů:Vernier

logo GAAbsorpce CO2 do roztoku NaOH obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Jednou z metod čištění vzduchu od CO2 je absorpce do roztoku NaOH za vzniku uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného. Experiment ukázal, že po necelých 10 minutách od vložení Petriho misky s roztokem NaOH do nádoby klesla koncentrace CO2 na nulu. Veškerý oxidu uhličitý byl absorbován.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAAcidobazická titrace obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Čítač kapek, magnetická míchačka a pH čidlo umožňují provádět titraci jednoduše a názorně. Pomocí roztoku NaOH (titrační činidlo) jsme zjišťovali koncentraci kyseliny octové v kuchyňském octu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GABlikání žárovky (co lidské oko nevidí, ale počítač ano) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Střídavý proud, kterým je napájena lampička, způsobuje pravidelné kolísání intenzity osvětlení. Lidské oko tak rychlé změny není schopno postřehnout, ale přístroj je zaregistruje.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GACitronová „baterie“ (galvanický článek) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Vyrobte si zdroj elektrického napětí pomocí dvou mincí a citronu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GACo unese lidský vlas? obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

V mnoha bájích a pohádkách se vyskytuje mladá dívka uvězněná ve vysoké věži, k níž se její nápadník dostane tak, že vyšplhá po jejích dlouhých vlasech. Je možné, aby vlasy unesly celého člověka? Kolik toho unese jeden lidský vlas?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GADělič napětí vyrobený pomocí papíru a měkké tuhy obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jednoduchá a názorná demonstrace toho, jak funguje dělič napětí.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GADráha, rychlost a zrychlení v grafech obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Pomocí vozíku s integrovanými čidly lze názorně ilustrovat vztah mezi dráhou, rychlostí a zrychlením.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GADruhý Newtonův zákon – zákon síly obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Názorná demonstrace druhého Newtonova zákona (zákona síly).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GADýchací cesty jako výměník tepla obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Zatímco při vydechování nosem ukázalo čidlo maximální teplotu přibližně 28 °C, při vydechování ústy to bylo více než 32 °C. Rozdíl teplot činil téměř 5 °C. Dýchání nosem tak vedle ostatních svých funkcí také omezuje tepelné ztráty organismu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GADýchání semen hrachu obory-icoobory-ico obory-ico-che

Zatímco suchá semena hrachu z obchodu nevykazují žádnou znatelnou biologickou aktivitu, po krátkém namočení začne hrách dýchat – produkuje oxid uhličitý.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAElektrická aktivita svalů obory-icoobory-ico obory-ico-che

Pomocí čidla EKG lze sledovat nejen srdeční sval, ale také další svaly v lidském těle.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAElektrická vodivost kapalin obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Jak se liší elektrická vodivost destilované vody, vody z vodovodu, minerální vody a destilované vody, ve které rozpustíme několik zrníček soli?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAElektrokardiografie (EKG) obory-icoobory-ico obory-ico-che

Pomocí školního EKG čidla lze získat tzv. elektrokardiogram.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAElektromagnetická indukce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se dá vyrábět elektrický proud pomocí magnetu?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAEndotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAFázový posun střídavého napětí a proudu na cívce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Voltmetr a ampérmetr Vernier lze využít též jako osciloskop – například ke studiu fázového posunu proudu a napětí v RLC obvodech.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAFluorescence chininu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Molekula chininu (součást toniku) vykazuje fluorescenci – může pohltit foton fialového či ultrafialového světla a následně místo něj vyzářit modré světlo. Při měření se spektrometrem jsme využili zabudovanou fialovou excitační diodu, která vzorek toniku ozářila světlem v intervalu vlnových délek přibližně 395–415 nm. Proměřili jsme spektrum vyzářeného světla a ukázalo se, že při ředění toniku (tj. při poklesu koncentrace chininu) intenzita vyzařovaného světla klesala.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAFotosyntéza obory-icoobory-ico obory-ico-che

Dopadá-li na listy rostliny dostatek světla, produkce kyslíku při fotosyntéze převýší spotřebu kyslíku při buněčném dýchání – koncentrace kyslíku narůstá. Při nedostatku světla nestačí fotosyntéza spotřebovaný kyslík nahrazovat a koncentrace kyslíku klesá.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAHladina hlasitosti – závislost na vzdálenosti od zdroje zvuku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zdvojnásobení vzdálenosti od zdroje zvuku způsobilo pokles hladiny hlasitosti o přibližně 5 až 6 decibelů, což je v souladu s teorií.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAHloubka a frekvence dýchání obory-icoobory-ico obory-ico-che

Zkoumali jsme hloubku a frekvenci dýchání v klidu, po cvičení a při hlasitém čtení textu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAHydrostatický tlak – závislost na hloubce v kapalině obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zanořením hadičky připojené k tlakovému čidlu lze snadno změřit tlak v dané hloubce.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAHydrostatický tlak – závislost na hustotě kapaliny obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zanořením hadičky připojené k tlakovému čidlu lze snadno změřit tlak v dané hloubce.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAChladicí směs obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Co se stane, když osolíme led?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAJak funguje výškoměr obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Výškoměr GDX-ACC využívá vestavěný barometr. Když tlak v okolí výškoměru uměle změníme, čidlo změnu vyhodnotí (mylně) jako změnu nadmořské výšky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAJak moc hřeje oblečení obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Běžnou mylnou představou je, že oblečení hřeje, tj. že vydává teplo. Ve skutečnosti oblečení nehřeje, ale tepelně izoluje, tj. zpomaluje vyrovnávání teplot mezi zabaleným objektem a okolím. Cílem této aktivity je přesvědčit žáky o tom, že oblečení skutečně žádné teplo nevydává.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAKolik kyslíku spotřebujeme při dýchání? obory-icoobory-ico obory-ico-che

Jaká je koncentrace kyslíku v plicích ve srovnání se vzduchem v místnosti? Jak se tato koncentrace změní po zadržení dechu?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAKomínový efekt obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Vzduch uvnitř teplé trubičky se ohřívá a stoupá vzhůru. U horního ústí trubičky naměříme proto vyšší teplotu než u spodního ústí trubičky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAKyslík rozpuštěný ve vodě obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Do vody přechází difuzí ze vzduchu kyslík a rozpouští se v ní. S rostoucí teplotou vody výrazně klesá maximální množství kyslíku, který se ve vodě může takto samovolně rozpustit.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAKyslíkový dluh po fyzické zátěži obory-icoobory-ico obory-ico-che

V tomto experimentu jsme využili i krokoměr zabudovaný v monitoru dechu ke zkoumání hloubky a frekvence dýchání během intenzivní fyzické námahy a po ní.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GALidské tělo v elektrickém obvodu obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Lidské tělo je elektricky vodivé a může se stát součástí elektrického obvodu – elektřina tak může být životu nebezpečná. Pro bezpečnou demonstraci jsme využili plochou baterii (4,5 V), voltmetr a dobrovolníka.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMagnetické pole kolem kabelů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Přívodním kabelem zapnuté rychlovarné konvice prochází poměrně velký elektrický proud. Naměříme v okolí kabelu magnetické pole?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMagnetické pole v dutině cívky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Magnetické pole uprostřed dutiny cívky je přímo úměrné proudu, který cívkou prochází.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMagnetické pole vyvolané elektrickým proudem obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Při zkratování baterie prochází vodičem velký elektrický proud, který v okolí vyvolává magnetické pole.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMagnetický záznam dat obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Demonstrace principu uchovávání informací na magnetické pásce.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMěrná otáčivost opticky aktivních látek obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

V tomto experimentu jsme měřili měrnou otáčivost glukózy, fruktózy a sacharózy.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMěření pH nápojů obory-icoobory-ico obory-ico

Porovnejte kyselost vody, piva, džusu, Coca Coly, octa... Fantazii se meze nekladou.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMěření rychlosti projektilu pomocí senzorového vozíku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Projektil vystřelený z dětské pistolky předá svou hybnost vozíku, jehož integrovaná čidla změří rychlost po nárazu projektilu. Stačí už jen projektil a vozík zvážit, abychom mohli ze zákona zachování hybnosti určit rychlost střely.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMěření rychlosti projektilu pomocí optické závory obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Dva paprsky optické závory vzdálené od sebe 2 cm jsou postupně přerušeny projektilem vystřeleným z dětské pistolky Z rozdílů časů přerušení software dopočítá rychlost projektilu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMěření rychlosti zvuku odrazem obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Rychlost šíření zvuku ve vzduchu lze zjistit změřením prodlevy mezi tlesknutím a zachycením ozvěny. Jedná se o venkovní aktivitu, pro kterou je třeba nejprve najít vhodné místo.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMěření síly stisku ruky obory-icoobory-ico obory-ico-che

Liší se síla levé a pravé ruky? Jak závisí síla stisku ruky na věku či na pohlaví?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMetabolické teplo kvasinek obory-icoobory-ico obory-ico

Experiment demonstruje, že při kvašení se do okolí dostává teplo.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAMutarotace glukózy obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Po rozpuštění ve vodě přechází glukóza do cyklické formy se dvěma anomery α a β. Tyto dva anomery samovolně přecházejí jeden v druhý procesem označovaným jako mutarotace, přičemž se postupně ustavuje dynamická rovnováha. Cílem experimentu je změřit, jak dlouho trvá dosažení rovnovážného stavu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GANabíjení třením (triboelektrická řada) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment ukazuje, že jeden materiál je možné nabít třením jak kladně, tak záporně. Záleží jen na konkrétní dvojici materiálů, které se o sebe třou.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GANeutralizace kyseliny obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Postupné přidávání jedlé sody do octa neutralizuje roztok kyseliny octové, což se projevuje vzrůstem pH.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GANoční režim displejů obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Modré světlo displejů ovlivňuje spánkový cyklus člověka. Jeho nadměrná přítomnost ve večerních hodinách blokuje produkci hormonu melatoninu, který zajišťuje přípravu těla na spánek. Proto je naše elektronika obvykle vybavena možností nastavit tzv. noční režim, ve kterém displeje produkují výrazně méně modrého světla.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOdhadnete pH podle chuti? obory-icoobory-ico obory-ico

Chuť překyseleného nápoje lze vylepšit přidáním cukru. Jak přidaný cukr ovlivní pH?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOdrazivost různě barevných povrchů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Různě barevné povrchy odrážejí světlo různou měrou. Nejvíce odráží bílá barva, nejméně černá.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOhmův zákon obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Elektrický proud je přímo úměrný napětí na rezistoru. Experiment ukazuje Ohmův zákon rychle, jednoduše a názorně s využitím tužkových baterií.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOchlazování pocením obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Voda při vypařování ochlazuje povrchy, z nichž se odpařuje – lidský organismus tak může pocením účinně regulovat svou teplotu. Míra odpařování závisí na relativní vlhkosti vzduchu – v suchém vzduchu probíhá odpařování intenzivně, při vysoké vlhkosti probíhá odpařování mnohem méně a při 100% relativní vlhkosti se odpařování zastaví.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOchrana před radiací – stínění různými materiály obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak dobře různé materiály chrání před alfa, beta a gama zářením?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOchrana před radiací – závislost na vzdálenosti obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se mění intenzita záření se vzdáleností od zářiče?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOkyselování vody vlivem CO2 (kyselé deště) obory-icoobory-ico obory-ico

Vydechováním vzduchu z plic do vody lze velmi rychle vodu okyselit (snížit její pH). Podobný princip hraje roli při vzniku kyselých dešťů.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAOpalovací krém a ochrana proti UV záření obory-icoobory-ico-fyz obory-ico

Jak dobře nás různé opalovací krémy chrání před škodlivým ultrafialovým zářením?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAPatelární reflex obory-icoobory-ico obory-ico-che

Patelární reflex pomáhá tělu udržovat rovnováhu tím, že reguluje kontrakci čtyřhlavého stehenního svalu v závislosti na napětí šlachy, která ho upíná ke kolenní čéšce. V experimentu jsme měřili zpoždění mezi podnětem (uhození kladívkem pod kolenní čéšku) a reflexní reakcí (vykopnutí nohy).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAPeriodický děj – kmitání závaží na pružině obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Snadným a velice rychlým způsobem lze naměřit časovou závislost polohy a rychlosti závaží kmitajícího na pružině. Polohu a rychlost pak můžete dát názorně do souvislosti.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAPohlcování alfa záření za sníženého tlaku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Alfa zářič umístíme do kuchyňské vývěvy spolu s detektorem radiace a čidlem tlaku. Jak se vysávání vzduchu z nádoby projeví na tlaku a na počtu zachycených alfa částic?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAPotvrzení chlorofylu v panenském olivovém oleji obory-icoobory-ico obory-ico

Dokáže spektrometr odlišit panenský olivový olej od pokrutinového?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAPrincip airbagu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Chceme-li při prudkém zpomalení minimalizovat působící síly, musíme zajistit, aby brzdění bylo rozloženo do co nejdelší doby.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAProdukce CO2 v klidu a při cvičení obory-icoobory-ico obory-ico-che

Při měření v prázdné místnosti byla koncentrace oxidu uhličitého konstantní. V přítomnosti lidí koncentrace oxidu uhličitého narůstala – a to i když jen seděli a četli. Nejstrmější byl růst koncetrace oxidu uhličitého během cvičení.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAPříprava CO2 a zhášení svíčky nedostatkem kyslíku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při smíchání octa s jedlou sodou vzniká oxid uhličitý. Ten má větší hustotu než vzduch, lze jej tedy vylít z nádoby na hořící svíčku, tím vytlačit z okolí plamene kyslík a svíčku uhasit.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAReakční doba na sluchový podnět obory-icoobory-ico obory-ico-che

Jak rychle člověk zareaguje stisknutím dlaně na zvuk píšťalky?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAReakční doba na zrakový podnět obory-icoobory-ico obory-ico-che

Jak rychle člověk zareaguje stisknutím dlaně na záblesk?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GARozdíl mezi vysokým a hlubokým zvukem obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Vnímaná výška tónu souvisí s frekvencí periodických změn akustického tlaku.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GARozsvícení žárovky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Po zapnutí lampičky nesvítí žárovka plným výkonem okamžitě. Než se wolframové vlákno žárovky dostatečně nažhaví, trvá to řádově desetinu sekundy.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GARychlost difuze kyslíku do vody obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Cílem experimentu je ukázat, že rychlost difuze kyslíku ze vzduchu do vody závisí na velikosti povrchu volné hladiny.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GARychlost chemické reakce – vliv míchání obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce míchání reakční směsi?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GARychlost chemické reakce – vliv teploty obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce teplota reaktantů?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GARychlost chemické reakce – vliv velikosti povrchu (s tlakovým čidlem) obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce velikost povrchu reaktantů?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GASetrvačnost oka a regulace jasu LED žárovky obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment pomáhá pochopit způsob, jakým LED žárovka dokáže regulovat svůj jas za využití nedokonalosti lidského oka.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GASpektrum různých zdrojů světla obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

V experimentu porovnáváme spektra slunečního světla, klasické žárovky, úsporné žárovky a LED žárovky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GASpektrum „studené“ a „teplé“ LED žárovky obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

LED žárovky lze zakoupit v různých variantách podle barvy vydávaného světla – „teplé“ světlo je zabarveno více do žluta či červena, zatímco „studené“ světlo je zabarveno více do modra.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GASpektrum světla LED žárovky – skládání barev obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment demonstruje, že LED žárovka používá k vytváření barevného vjemu kombinaci tří základních barev (RGB).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAStatické a dynamické smykové tření obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jaké síly musíme překonat, abychom uvedli těleso do pohybu? A jaké k tomu, abychom těleso v pohybu udrželi?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAStav beztíže (měření s akcelerometrem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Cílem experimentu je ukázat, že beztížný stav odpovídá situaci, kdy je zrychlení „pociťované“ tělesem nulové.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAStav beztíže (měření se siloměrem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zavěšený svazek klíčů působí na háček siloměru tíhovou silou. Jakou silou bude působit poté, co siloměr i s klíči upustíme? Jak dlouho klíče poletí volným pádem?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAStudium odstředivé síly obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

V tomto experimentu jsme prozkoumali závislost velikosti odstředivé síly na hmotnosti, úhlové rychlosti a vzdálenosti od osy otáčení.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATahová síla reaktivního motoru rakety obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

PET láhev naplněná lihovými parami představuje model raketového motoru. Jak dlouho trvá hoření? Jaký tah raketa vyvine?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATeplota plamene obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Jakou teplotu naměříme v různých částech plamene? Bude se teplota lišit pro plamen svíčky a plamen kahanu?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATeplotní změny při ředění kyseliny sírové obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATlak a teplota varu v různých nadmořských výškách obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Využili jsme cesty z Prahy do Vysokého nad Jizerou. Časosvý rozdíl mezi měřeními byl asi 4 hodiny, rozdíl nadmořských výšek 482 m. Rozdíl naměřených tlaků byl 5,8  kPa, tlak přepočítaný na hladinu moře se ale nelišil – to znamená, že vlivem počasí se tlak během 4 hodin mezi prvním a druhým měřením prakticky nezměnil, veškerá změna tlaku byla způsobena změnou nadmořské výšky. Teploty varu se lišily o 1,6 °C.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATřetí Newtonův zákon – zákon akce a reakce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Názorná demonstrace třetího Newtonova zákona (zákona síly).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATuhnutí amorfní látky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Během tuhnutí amorfní látky nedochází k ustálení teploty tak, jako tomu je u krystalických látek. Místo konkrétní teploty tuhnutí proto u amorfních látek určujeme teplotní interval,kdy látka začíná měknout.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATuhnutí krystalické látky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Cín (obsažený v pájce) nejprve necháme nad kahanem roztát. Následně budeme sledovat průběh teploty při ochlazování. Na teplotě tuhnutí se pokles zastaví, dokud všechen cín nezmění skupenství z kapalného na pevné. Teprve poté pokles teploty může pokračovat.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GATuhost pružiny – jak se pružina brání natahování (měření s vozíkem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAÚnava svalů obory-icoobory-ico obory-ico-che

V tomto experimentu žáci nejprve změří svou maximální sílu stisku ruky. Poté zkusí co nejdéle udržet čidlo stisknuté na ⅔ maximální síly.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAUrčení hmotnosti atomu mědi obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Cílem experimentu je určit hmotnost atomu mědi změřením celkového prošlého náboje a změřením nárůstu hmotnosti elektrody během elektrolýzy síranu měďnatého (modré skalice).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAUrčení chemického složení plynu spektrometrem obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Vlnové délky, které atom vyzařuje (tzv. spektrum), jsou jedinečné pro každý chemický prvek. Analýzou spektra lze proto zjistit, které prvky jsou ve vzorku zastoupeny. V experimentu jsme využili spektrální trubice s vodíkem, heliem, dusíkem a vzduchem.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAUrčení koncentrace pomocí Lambertova–Beerova zákona (s kolorimetrem) obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Experiment demonstruje použití kolorimetru a Lambertova-Beerova zákona pro stanovení koncentrace roztoků. Vzorkem je zde kuchyňský ocet.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAUrčení koncentrace pomocí Lambertova–Beerova zákona (se spektrometrem) obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Experiment demonstruje použití spektrometru a Lambertova-Beerova zákona pro stanovení koncentrace roztoků. Vzorkem je zde kuchyňský ocet.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAUrčení rychlosti diabolky ze zákona zachování hybnosti (s vozíkem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Diabolka vystřelená ze vzduchovky předá svou hybnost vozíku, jehož integrovaná čidla změří rychlost po nárazu projektilu. Stačí už jen diabolku a vozík zvážit, abychom mohli ze zákona zachování hybnosti určit rychlost střely.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVedení tepla obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Cílem experimentu je proměřit zahřívání desek z různých materiálů po umístění hrnku s horkou vodou na kraj desky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVitální kapacita plic obory-icoobory-ico obory-ico-che

Vitální kapacita plic označuje maximální množství vzduchu, které je člověk schopen vydechnout po největším možném nádechu. Jde o jedno ze základních měřítek, která popisují funkčnost plic.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVliv koncentrace roztoku na stáčení roviny polarizace obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

V tomto experimentu jsme měřili měrnou otáčivost různě koncentrovaných roztoků sacharózy. Měření úhlu stočení roviny polarizovaného světla lze využít k určení koncentrace roztoku opticky aktivní látky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVliv saponátu na povrchové napětí (velikost kapek) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Saponát výrazně snižuje povrchové napětí vody a tím i velikost kapek. Zatímco v čisté vodě jsme naměřili 19 kapek na mililitr, po přidání malého množství saponátu to bylo již 49 kapek na mililitr.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVliv sycení nápojů oxidem uhličitým na jejich kyselost obory-icoobory-ico obory-ico

Sycení oxidem uličitým ovlivňuje kyselost vody. Ve vzorovém experimentu jsme porovnali pH několika balených vod (Magnesia, Aquila a Mattoni), přičemž ve všech případech vyšší obsah rozpušteného oxidu uhličitého znamenal i vyšší naměřenou kyselost (nižsí pH).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVliv teploty na hustotu vody obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Teplá voda má nižší hustotu než studená voda. Brzy po nalití horké vody do nádoby proto u hladiny naměříme bodovým teploměrem vyšší teplotu než u dna.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVoltampérová charakteristika diody obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

V závěrném směru diodou proud neprotéká. V propustném směru po překročení prahového napětí začne proud se zvyšujícím se napětím prudce růst.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVypařování vody a lihu obory-icoobory-ico-fyz obory-ico

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVývoj teploty při vaření vody (vliv fázového přechodu) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Proč nelze mokrý teploměr ohřát nad 100 °C?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAVztlaková síla obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se změní tíha dvou různě těžkých závaží stejného tvaru a objemu po ponoření do vody?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZávislost tlaku plynu na objemu (Boyleův-Mariottův zákon) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Součástí sady dodávané s tlakovým čidlem je i stříkačka, kterou je možné k čidlu přišroubovat. Lze tak zkoumat souvislost mezi objemem a tlakem plynu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZávislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměny elektrické vodivosti při rozpouštění cukru a soli obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Přidání soli elektrickou vodivost vody strmě zvyšuje, růst vodivosti naměříme už po přidání několika zrníček. Přidávání cukru má menší vliv, a vede naopak k postupnému poklesu vodivosti.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměna složení vzduchu při hoření svíčky obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Cílem experimentu je ukázat, že při hoření svíčky se spotřebovává kyslík a vzniká oxid uhličitý a také voda ve formě vodní páry (zvýší se relativní vlhkost vzduchu).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměna pH při ředění roztoku obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Experiment pro demonstraci logaritmické povahy pH stupnice.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměny teploty při kompresi a expanzi plynu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Kompresí lze vzduch ohřát nad teplotu v místnosti, expanzí ho můžeme naopak ochladit pod teplotu v místnosti.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměna teploty při neutralizaci obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Neutralizace je exotermický děj – teplota reagujících látek roste. Lze to demonstrovat například na reakci hydroxidu sodného s kyselinou octovou.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměna teploty při rozpouštění obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Rozpouštění pevných látek může být spojeno s uvolňováním energie do okolí (exotermický děj), nebo s jejich odebíráním z okolí (endotermický děj).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměna tlaku s nadmořskou výškou obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Pomocí senzoru počasí jsme měřili tlak vzduchu v různých nadmořských výškách při jízdě výtahem. Rozdíl tlaků v přízemí a ve 12. patře budovy byl 495 Pa. Čidlo z rozdílu tlaků odhadlo výškový rozdíl pater na 42 m, což se od skutečné hodnoty 43,2 m liší pouze o 3 %.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměny srdeční aktivity obory-icoobory-ico obory-ico-che

V klidovém stavu byla u testované osoby tepová frekvence asi 77 tepů za minutu. Při ponoření obličeje do studené vody tepová frekvence poklesla na přibližně 58 tepů za minutu. Naopak po intenzivní námaze se tepová frekvence zvýšila na 120 tepů za minutu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZměny tlaku při chemické reakci obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý. Probíhá-li reakce v uzavřené nádobě, roste tlak plynu uvnitř nádoby, což lze s Vernierem změřit a vizualizovat.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAZnázornění jednotlivých samohlásek mikrofonem obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Každé hlásce odpovídají charakteristické periodické změny akustického tlaku.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAŽloutnutí listů – měření obsahu chlorofylu obory-icoobory-ico obory-ico-che

Ke zjišťování přítomnosti chlorofylu lze využít skutečnost, že chlorofyl vykazuje takzvanou fluorescenci, kdy po ozáření fotony s vhodnou energií dojde k jejich pohlcení a následnému vyzáření fotonů s nižší energií – vzorek obsahující chlorofyl po vystavení fialovému světlu září červeně.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis