Kvalita vody se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Water Quality with Vernier.

10 – Amoniakální dusík

Úvod

Amonný kation NH4+ je jednou z důležitých dusíkatých živin nutných pro výživu vodních rostlin a řas. V povrchové vodě se většina amoniaku, NH3, nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tento fakt nám umožňuje zhruba určit koncentraci dusíku jak ve formě amoniaku, tak ve formě amonných kationtů (běžně se oběma těmto formám říká amoniakální dusík), změřením pouze koncentrace amonných kationtů.

Úkoly

  • Za pomoci sondy amonných kationtů změřte koncentraci dusíku ve formě amonných kationtů ve vodním toku nebo v jezeře.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier