Kvalita vody se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Water Quality with Vernier.

2 – pH vody

Úvod

Voda obsahuje jak vodíkové kationty H+, tak hydroxidové anionty OH-. Relativní koncentrace těchto iontů určují hodnotu pH. Voda s pH 7 má stejnou koncentraci obou těchto typů iontů a je považována za neutrální roztok. Pokud je roztok kyselý, koncentrace iontů H+ je vyšší než koncentrace iontů OH-. V zásaditém roztoku převažuje koncentrace iontů OH- nad koncentrací iontů H+. Na pH škále od 0 do 14 je 0 nejkyselejší a 14 nejzásaditější. Změna pH o jednu jednotku znamená desetinásobnou změnu koncentrace iontů H+.

Úkoly

  • Za pomoci čidla kyselosti změřte pH v jezeře nebo vodním toku.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier