Reakční doba na hmatový podnět

GDX-HD
GDX-HD
Go Direct čidlo síly stisku ruky s integrovaným akcelerometrem a gyroskopem
GDX-FOR
GDX-FOR
Go Direct siloměr, akcelerometr a gyroskop

Reakční doba člověka závisí na typu podnětu, který musí lidské smysly vyhodnotit. Reakční doba na sluchové a hmatové podněty je zhruba srovnatelná, na zrakové podněty reaguje naše tělo nejpomaleji. Konkrétní hodnoty závisí na věku a jsou individuální, u žáků se typicky pohybují v rozmezí 0,15−0,30 sekundy. V tomto experimentu bude úkolem měřené osoby stisknout čidlo síly stisku ruky
v okamžiku, kdy ucítí "dloubanec" od háčku siloměru.

Příprava měření

1. Spusťte aplikaci Graphical Analysis a připojte (na pořadí záleží) nejprve čidlo GDX-FOR, poté čidlo GDX-HD (návod).

2. Klikněte na název svislé osy a zrušte zobrazování veličiny Force. Nechte zobrazenou jen veličinu Síla.

3. Klikněte na pole Režim, Frekvence. Nastavte frekvenci měření na 100 Hz, dobu měření na 1 s. Zahájení měření změňte z Ručně na Hodnotou měřené veličiny tak, aby bylo měření zahájeno, když veličina Síla (v pořadí v seznamu první) klesne pod hodnotu -1 (mínus jedna). Potvrďte tlačítkem HOTOVO.

Provedení experimentu

1. Dobrovolníkovi vložte do ruky čidlo síly stisku ruky a instruujte ho, aby zavřel oči a čidlo krátce stiskl, jakmile ucítí dloubnutí.

2. Stiskněte tlačítko ZAHÁJIT MĚŘENÍ. Měření zatím nezačne, program čeká, až čidlem dloubnete do dobrovolníka, čímž se měřená hodnota sníží pod -1 N (čidlo měří v tahu kladně, v tlaku záporně).

3. Zkontrolujte, že má dobrovolník zavřené oči a dloubněte do něj.

Ukázka naměřených dat

Graf ukazuje závislost měřené síly na čase. V čase 0 s byl "dloubanec" (který spustil měření) a v čase přibližně 0,15 s začínají růst hodnoty síly – právě čas 0,15 sekundy je tedy hledanou reakční dobou na hmatový podnět.

 

 graf

 

 


© 2024 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky